Eyüp Belediyesi Genç Akademi

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda Kentsel Tasarım Atölyesi

Erdemli Bir Kenti Tasarlamak!

Kentsel Tasarımın Konusu Nedir?

Kamusal mekan, kamuya ya da özele ait kamusal hayatı destekleyen veya sosyal etkileşime olanak sağlayan mekanlardır. Kentsel tasarımın konusu erdemli şehrin inşa çabasıdır. Kentsel tasarıma göre alan; insanca yaşanabilecek olan yerdir. Bu alanın ölçeği ise tasarımcının öngörüsü ile şekillenir. Tasarımcı sosyo-ekonomik etkenleri dikkate aldığı gibi tarihi, kültürel, ahlaki değer normları ile hareket eder.

Yaşanabilir kentsel çevreler oluşturulmasında planlama ve kentsel tasarımın eylemleri önemli araçlardır. Birbirinden farklı olan bu iki kavram, birbirini tamamlayan bir bütünü de ifade etmektedir. Planlama-kentsel tasarım eylemleri arasında kurulması gerekli çok boyutlu ilişkiler bütünü anlamlı çevreler oluşturulmasının ön koşuludur.

 

Şehir ve Medeniyet Okulu'nda Kent Tasarımcısı Kimdir?

Planlamacının teknik çalışmalarını erdemli bir mekanın oluşması sürecinde değer odaklı düşünce ve estetik müdahaleleri ile geliştiren kent tasarımcısı şehrin muhteviyatına uygun olarak insan için makul yaşam alanını hem bireysel hem de grup içinde yaşamaya uygun olarak inşa eden kişidir. Tasarımcı, kentin düzenlenmesinde spesifik bir alan üzerinde yoğunlaşarak sorun tespiti ve ardından çözüm teklifi ile süreçlere dahil olan sosyal mühendistir.

 

Uzmanlar Nerede İstihdam Olurlar?

Kent tasarımcıları da şehir plancıları gibi belediyelerde, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOKİ, Özelleştirme İdaresi gibi kamu kuruluşlarında karar verme, araştırma, planlama, onama ve uygulama süreçlerinde çeşitli konumlarında görev alırlar. Serbest çalışan şehir plancıları, her ölçekte belde ve belediyeler olmak üzere yukarıda sayılan bakanlıklara bağlı idareler tarafından ihaleye çıkarılan plan-proje hizmetlerinin yapım ve uygulama süreçlerinde yüklenici, proje yöneticisi, proje koordinatörü, danışman vb. görevler alabilirler. Şehir plancıları bunlara ek olarak özel sektörde kamu kurumları ile işbirliğine gidecek ortak fikir ve çalışmalarda bulunabilirler. Bunlara ek olarak kent tasarımcısı; değer üreten kurum ve kuruluşlarda, düşünce merkezlerinde, sivil toplum oluşumlarında, uluslararası takip ve teftiş organlarında, koruma ve kollama mekanizmalarında çeşitli yöneticilik, direktörlük, danışmanlık görevlerinde bulunabilirler.

 

Kimler Başvurmalı?

Şehir ve Medeniyet Okulu kapsamında tertip edilecek olan Kentsel Tasarım atölyesi diğer atölye programlarına ek olarak; Antropoloji, Çocuk Gelişimi, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Sağlık Yönetimi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Veterinerlik ve Görsel İletişim gibi öğrenciler, mezunlar ve çalışan adaylara açıktır.

 

Başvuru formu için lütfen tıklayınız.